Hususy karar

biz hakda

BIZ hakda

2007-nji ýylda döredilen K-TEK, müşderileriň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä düzülip bilinýän dürli takyk tehnika böleklerini gaýtadan işlemekde ýöriteleşendir.Kompaniýa, ISO2009: 2015 hil dolandyryş ulgamyna, müşderilere OEM / ODM hyzmatlary bilen üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligine, önümi gaýtadan işlemegiň takyklygyna ± 0.002MM, ýerüsti çişlik (√) gözegçilik edip, 10 ýyldan gowrak takyk işlemek tejribesine eýedir. Ra0.4-de.Biz, esasan, dürli ownuk partiýa önümçiligine ünsi jemleýän dürli takyk böleklere aýratyn üns berýäris, önümleriň sany hiç hili talaplar bolmazdan, gaýtadan işlenip bilner, bu bolsa bäsdeşlik artykmaçlygymyzdyr!Çyzgyny (PDF, CAD) we mukdaryny bize bermegiňizi haýyş edýäris, 12 sagadyň dowamynda size sitata bereris.

Umumy materiallary gaýtadan işlemek:

 • 1.Steel (as) :

  A2 、 D2、16MnCr5、30CrMo 、 38CrMo 、 z40CrNiMo3 、 St50、65Mn 、 SCM415 、 S235JR 、 SKS3 、 Y12 、 St37、240N we ş.m.

 • 2. Alýumin (as) :

  AL2017 、 AL2024 、 AL5052 、 AL5083 、 AL6061 、 AL6082 、 AL7075 we ş.m.

 • 3. Poslamaýan (as) :

  SUS303 / 304 、 SUS316 、 SUS321、17-4ph 、 430F 、 X90CrMoV18 we ş.m.

 • 4. Mis (as) :

  Bürünç 、 Mis 、 CuZn39Pb3 、 CUSN12 、 CuSn8 、 CuSn7ZnPb 、 CuSn37 we ş.m.

 • 5. Plastmassa (as) :

  PEEK 、 POM 、 PTFE 、 PET 、 PE 、 PVC 、 PC 、 FR4 、 PA6 、 PP 、 ABS we ş.m.

index_6
5 ok CNC enjamlaşdyryş CNC freze / CNC öwrüm
5 ok CNC enjamlaşdyryş CNC freze / CNC öwrüm
Freze / üwürmek
Freze / üwürmek
Atylylygy bejermek faceerüsti bejermek
Atylylygy bejermek faceerüsti bejermek

Döredildi

Ra 0.

Dolandyryş

ýyllar

Işleýiş tejribesi

±0.00 mm

Takyklygy içerde dolandyryp bolýar

NYME ÜÇIN HYZMATLARymyzy saýlaýarys?

K-Tek, 10 ýyldan gowrak gaýtadan işlemek tejribesi bolan hünärmen takyk maşyn böleklerini gaýtadan işleýän kompaniýa.Professional hünär topary we ösen enjamlar bar we ISO9001: 2015 şahadatnamasyndan geçdi.K-TEK, önümlerimiziň ýerleşdirilmeginden başlap, çig mal, önümçilik kuwwaty we iş borçnamalarynyň ýagdaýy: sargytlar, satyn alyş sargytlary, önümçiligiň we iberilişiň ähli böleklerini yzarlaýan ERP ulgamyny hödürledi.

Inerener topary

K-tek, gelýän çyzgylary üns bilen gözden geçirmek, şeýle hem haýsydyr bir mesele bar bolsa müşderiler bilen habarlaşmak, soň bolsa her bölegi üçin iň oňat proses akymyny düzmek, elektron görnüşini döretmek üçin ERP ulgamyny girizmek üçin tejribeli in engineeringener topary bar.Her prosese berk gözegçilik astynda müşderileri ökde önümler bilen üpjün etmegi üpjün ediň.Mysal üçin:

Surat çekiş
Surat çekiş
Amal karty
Amal karty
Iberiş belligi
Iberiş belligi

Gaýtadan işlemek mümkinçiligi

K-Tek topary önümçilik prosesini gowulaşdyrýar we yzygiderli optimallaşdyrýar, Bäş okly maşyn (DMG), CNC Milling, CNC Turning, WEDM-LS, EDM, Grinder, Freze, Turning, Grinding we ş.m. ýaly takyk maşyny ulanyň, Komponentleri öndürmek we hiliň durnuklylygyny, şeýle hem önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin Japanaponiýa, Amerika, önümiň gaýtadan işleniş takyklygyny .00 0,002MM gözegçilik edip bolýar we Ra0-da ýerüsti dänäniň ululygyny (√) dolandyryp bolýar. 2.

Tegelek üwürmek
Tegelek üwürmek
WEDM-HS + EDM
WEDM-HS + EDM
Bäş okly enjam
Bäş okly enjam
CNC Milling
CNC Milling
CNC torna
CNC torna
Freze maşyn
Freze maşyn
Aýlanýan maşyn
Aýlanýan maşyn
Öýjükli maşyn
Öýjükli maşyn

HIL BARLAGY

K-Tek ISO2009: 2015 şahadatnamasyny geçdi we ISO hiline gözegçilik ulgamyna laýyk gelýär, hiline berk gözegçilik edýär we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we gaýtadan işlemek çykdajylaryny azaltmak üçin ahyrky netijede müşderilere ygtybarly we bäsdeş önümler bilen üpjün etmek üçin hiline berk gözegçilik edýär we kemçilikli önümleri azaldýar. bahasy.K-Tek, şeýle hem CMM 、 HeightGauge 、 Material Analizator 、 Gaty synagçy 、 Glossmeter 、 Mikromete we ş.m. ýaly hil durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin dürli synag gurallaryny hödürledi.

Eltip bermek we satuwdan soňky hyzmatlar

Her bölek amal kartasyna laýyklykda we berk hil gözegçiligi astynda gaýtadan işlenýär.Her bir proses skanerden geçiriler we wagtynda tabşyrylmagyny üpjün etmek üçin sistema giriziler. Müşderileriň arz-şikaýatlary üçin K-Tek elmydama müşderiler bilen wagtynda habarlaşýar we 12 sagadyň dowamynda jogap berýär.

index_24
index_23
index_22
index_21
Hil bölümi
Üç koordinat

BIZNES IŞLERI

01

RFQ

02

Surat çekiş

03

Sitata

04

Gepleşik

05

Önümçilik barlagy

06

Gaplamak

07

Eltip bermek

08

Satuwdan soňky hyzmat

BIZI sergide duşuşyň

On ýyllyk ösüşden soň, K-TEK diňe bir köp sanly hünärmen we tehniki işgär we ajaýyp dolandyryş topary däl, eýsem gaty gowy satuw topary hem bar.Has köp müşderiniň bize habar bermegi üçin sergilere gatnaşmak üçin yzygiderli dünýä gidýäris, mysal üçin: ABŞ, Angliýa, Germaniýa, Japanaponiýa we ş.m.Sergiden köp sanly müşderi bilen tanyşdyk, şol bir wagtyň özünde köp daşary ýurtly müşderi K-TEK zawodyna baryp, hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.Siziň goldawyňyz bize iň uly höwesdir.Şeýle hem, has köp müşderi üçin ýokary hilli işleýiş hyzmatlaryny hödürlemegi umyt edýäris.Bizi bilelikde işleşmäge we ösdürmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.

index_17
index_18
dctgf
index_15

Müşderi nusgasy

K-TEK käbir gaýtadan işleme ýagdaýlaryny paýlaşýar, bularyň hemmesi müşderileriň çyzgylaryna laýyklykda işlenýär.Gaýtadan işleýän maşyn 5 ok CNC Machining / CNC Milling / CNC öwrüm / ýylylygy bejermek / faceerüsti bejermek we beýleki amallary öz içine alýar.Gaýtadan işlemegiň takyklygy ± 0.002MM, üstki çişlik (√) Ra0.2-de dolandyrylyp bilner.K-TEK güýçli gaýtadan işlemek ukybyna we berk hil gözegçilik ulgamyna eýedir.Arkaýyn bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Müşderi nusgasy (1)
Müşderi nusgasy (2)
Müşderi nusgasy (3)
Müşderi nusgasy (4)
Müşderi nusgasy (5)
Müşderi nusgasy (6)
Müşderi nusgasy (7)
Müşderi nusgasy (8)
Müşderi nusgasy (9)
Müşderi nusgasy (10)

Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz

K-TEK takyk freze we öwrüm bölekleri hyzmatlaryny üpjün edýär, bäsdeşlik bahalarynda we wagtynda eltip bermekde hünär ussatlyk hyzmatlaryny hödürleýär.Güýçli işleýiş kuwwatymyz bilen takyk bölekleri öndürmek dürli enjam bölekleriniň talaplaryny kanagatlandyryp biler, önümler dürli mehaniki enjamlary, awtomatlaşdyryş enjamlaryny, armatura we beýleki pudaklary öz içine alýar.